Algemene Leverings voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1 Shop-Stop is de winkelwand webwinkel van Shop Interiors b.v. hierna genoemd als A: de partij die deze algemene voorwaarden in één of meer overeenkomsten gebruikt.
1.2 Wederpartij c.q. opdrachtgever (afnemer, koper, degene die ons opdracht geeft tot levering v. goederen of het verrichten v. diensten alles in de ruimste zin des woords), hierna genoemd als B: de partij die met A. een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
1.3 Deze voorwaarden zijn v. toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering v. werk tussen A. en B.
1.4 Indien enig beding uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken, moet geacht worden een geldig beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar inhoud en strekking zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door A. v. een opdracht v. B. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging v. A., als uit het feit dat A. uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en opdrachten/orders
3.1 Niet functionele verschillen tussen de inrichtingsmaterialen en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering v. het geleverde geven B. geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

Artikel 4. Bescheiden
4.1 De door ons aan de B. uitgebrachte aanbiedingen, alsmede de hem verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, e.d. blijven ons eigendom, ook al zijn daarvoor door ons kosten in rekening gebracht. Zij mogen zonder uitdrukkelijke instemming v. ons niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond, bekend of gebruikt worden. Het auteursrecht blijft te allen tijde aan ons voorbehouden.
4.2 Het is B. niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken v.d. naam v.d. webwinkel waaronder A. haar artikelen in het verkeer brengt voor reclame en/of andere publicatie doeleinden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 5. Prijs/Betaling
5.1 De in onze aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op het huidige niveau v. lonen en prijzen v. grondstoffen voor materialen, tenzij alleen schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 Wijzigingen na onze aanbiedingsdatum v. lonen en prijzen v. grondstoffen voor materialen zijn te allen tijde verrekenbaar.
5.3 Alle prijzen zijn excl. BTW, vracht-, montagekosten en bevestigingsmateriaal en statiegeld voor eventuele pallets en anderen overeenkomstige heffingen en worden jaarlijks bepaald.

Artikel 6. Levering//Levertijd
6.1 B. dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens welke A. nodig heeft voor het adequaat uitvoeren v.d.gegeven opdracht, tijdig in het bezit komen v. A. v.d. orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering v.d.voor de uitvoering v.d. overeenkomst benodigde, door A. bestelde materialen. Indien buiten schuld v. A. vertraging ontstaat ten gevolge v. wijziging v.bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering v. het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde v. A. is ontstaan ten gevolge v.het niet voldoen door B. v.enige voor B. uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of v. B. te vergen medewerking.
6.2 Overschrijding v.overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3 De geleverde producten reizen voor rekening en risico v.d.afnemer, ook indien er franco geleverd wordt, naar een door B. aan te geven adres.
6.4 B. is gehouden de zaken binnen een nader door A. te bepalen termijn af te nemen. Na het verstrijken v.d.door A. opgegeven afnametermijn zijn de zaken voor risico v.B. en A. is gerechtigd de zaken in dat geval voor risico v.B. op te slaan. Eventuele kosten, waaronder de opslagkosten, welke A. door het niet afnemen v.d. zaken door B. dient te maken, kunnen door A. aan B. worden doorberekend.
6.5 Plaats v.levering is het adres v.A., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.6 Behoudens in geval v.opzet of grove schuld aan de zijde v. A., geeft overschrijding v.d.levertijd B. geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding v.d.overeenkomst dan wel op vergoeding v.enige door B. geleden schade.

Artikel 7. Vracht
7.1 Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebasseerd op de tarieven voor lonen, kosten v.sociale maatregelen en/of wetten, vracht- koersnoteringen die gelden ten tijde van het aanbieden, respectievelijk het aangaan v.d. overeenkomst.

Artikel 8. Wijziging opdracht/ontbinding
8.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht v.B., hetzij als gevolg v.het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de B.
8.2 Indien B. enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond v.deze voorwaarden niet nakomt heeft A. het recht alle met B. gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht v. A. op vergoeding v. schade, gederfde winst en interest.
8.3 In geval v. verhindering tot nakoming v.d.overeenkomst ten gevolge v.overmacht is A. gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering v.d.overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat A. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
8.4 Onder "overmacht" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke v.d.wil v. A. onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde v.het totstandkomen v.d.overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming v.d.overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: natuurlijke ziekten, gevaren v.nucleaire aard, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werklieden uitsluiting, personeelsgebrek, stremming v. vervoer, brand, contingenterings- of andere overheidsmaatregelen, in- en exportverboden en bedrijfsstoringen in het bedrijf v. A. of diens leveranciers, zal de uitvoering v.d.overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd alles zonder enig recht verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 9. Retouren
9.1 Vanaf een goederenwaarde v.€ 35,- kunnen producten in geval v.standaard materialen worden geretourneerd, mits mits wij hierin akkoord zijn onbeschadigd, in originele verpakking(s)/eenheid en v. v.een retourdocument met aangevraagd retournummer.
9.2 Behandelingskosten per retour bedragen € 35,-.
9.3 Speciaal voor u vervaardigde en/of niet door ons geleverde materialen nemen wij niet retour.
9.4 Retourname v.onze statiegeld pallets geschiedt op een door ons samen te stellen route. Na uw schriftelijke aanmelding zullen wij deze bij u
komen afhalen binnen een termijn v.maximaal 3 weken.
9.5 Wij crediteren u alleen die pallets welke wij ook bij u hebben achtergelaten tijdens onze levering(en).
9.6 Retourzending is uitsluitend mogelijk voor wbt onze standaard stockmaterialen (ons hout programma wordt speciaal voor u op order vervaardig) na voorafgaand overleg en ter attentie v.medewerk(st)er v.A. met wie de afspraak is gemaakt. Tevens dient gebruik gemaakt te worden v.een door deze medewerk(st)er toegestuurd retourformulier v.v. retournummer. Retourzendingen v. zaken door B. aan A. geschieden voor rekening en risico v.B. Retourzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen zullen door A. worden geweigerd.

Artikel 10. Reclame, annulering
10.1 De controle op het stukstal wordt v.het geleverde berust bij B. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld - als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco's of beschadigingen moeten om geldig te zijn, door B. op het ontvangstbewijs worden aangetekend ofwel middels aangetekend schrijven binnen in het normale geval acht dagen, nadat men het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij A. worden aangemeld.
10.2 Uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen v.d.specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst v.d.geleverde zaken door B. bij A. schriftelijk te zijn aangemeld; v.d.specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking v.deze gebreken of afwijkingen door B. bij A. schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke hierin wordt B. geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.
10.3 Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat B. nog enig recht v.reclame toekomt.
10.4 Indien de reclame naar het oordeel v. A. terecht is, zal A. naar haar keuze, een billijke schadevergoeding betalen v. ten hoogste de factuurwaarde v. het gereclameerde deel der geleverde zaken, ofwel de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijke geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is A. niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
10.5 Annulering v. een order door B. wordt slechts geaccepteerd, indien de wederpartij bereid is de rekening te betalen v.d.reeds gemaakte kosten. Voormelde kosten bedragen tenminste 15% v.d.overeengekomen prijs met een minimum v.€ 227,50.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 A. is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid v.d.uitvoering v.d.overeenkomst, indien en voor zover:
- de schade het gevolg is v.opzet en/of grove schuld v. A. en/of zijn leidinggevende en ondergeschikten;
- A. het risico v.het intreden v. deze schade, niet zijnde het gevolg v. opzet en/of grove schuld v.A. en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren. A. zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.
11.2 Niet voor vergoeding door A. komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving v. inkomsten v. B., op welke wijze ook ontstaan.
11.3. Adviezen m.b.t. de inrichting v.d.stellingen e.d. materialen worden naar ons beste weten en kunnen gegeven. Wij kunnen echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties v.door ons te leveren/geleverde materialen.

Artikel 12. Garantie
12.1 A. garandeert het geleverde uitsluitend indien en voor zover enig gebrek het rechtstreeks gevolg is v. materiaal- en/of constructiefouten en indien een zodanig gebrek binnen 1 maand na factuurdatum schriftelijk ter kennis v. A. is gebracht. Bij garantie aanspraken dient altijd de factuur overlegd te worden. A. is als gevolg v. deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos herstellen en/of vervangen v.het geleverde. Verzending naar en v. A. in geval v. herstel en/of vervangen v. het geleverde geschiedt slechts dan voor rekening v. A. Indien de klacht v. B. door A. gegrond wordt gevonden. Herstel of vervanging op grond v.garantie leidt niet tot overeenkomstige verlenging v.d.garantietermijn. Mocht B. gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming v.A. verrichten of laten verrichten, dan wel niet aan enige betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt de garantieverplichting v. A.
12.2 Buiten de garantie vallen;
- kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
- beschadigingen die het gevolg zijn v.vormveranderingen in bouwkundige constructies en v. niet op de juiste wijze uitgevoerde montagewerkzaamheden.
- beschadigingen, die het gevolg zijn v.werkzaamheden, veranderingen welke door of vanwege B. aan het geleverde zijn uitgevoerd.
12.3 De aanspraak op garantie gaat blijvend teniet, indien;
- de garantietermijn is verstreken
- de geleverde zaken aan een derde in eigendom zijn overgegaan of in gebruik zijn afgestaan.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht v.toepassing.
13.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Flevoland, onder voorbehoud v.het recht v. A. om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Copyright © 2023 Shop Interiors B.V.